• انتخاب واحد پول:

کوله لپتاپ

کوله پشتی دانشجویی نیلپر توریستر مدل بوکان(آبی)

کوله‌پشتی ‌بوکان ‌محصولی جوان‌ پسند اسـت‌ کـه‌ بـا‌ توجـه‌ بـه‌ نیـاز‌ دانشـجوها،‌ دانش‌آمـوزان ‌و بطور کلی افراد ‌جـوان ‌و‌ نوجـوان‌ طراحـی‌ شـده‌ اسـت.‌ داشـتن ‌یـک‌ کولـه‌ لپ‌تـاپ‌ بـا‌ ویژگی‌هـا‌ و‌ ارگونومـی مناسـب ‌می‌تواند ‌حمل ‌وسـایل ‌مـورد ‌نیاز‌ را‌ برای ‌افراد ‌تسهیل ‌کند.‌ حجـم، ‌وزن ‌و ‌ابعـاد ‌مناسـب ‌ایـن ‌کولـه،‌ آن ‌را‌ بـرای‌ سـفرهای‌ درون ‌شـهری،‌ دوچرخـه‌سـواری و استفاده از حمل و نقل عمومی ‌مناسـب‌ می‌کنـد. ‌همچنیـن‌ طراحـی ‌زیبـای ‌محصول‌ بـا‌ گــوشه‌های‌ گـرد‌ و ارگونومیک خود مقاومت بسیار کمی را در ‌مقابـل‌ جریـان‌ هوا‌ ‌ایجاد‌ ‌میکند.

محفظـه‌ جلویـی ‌بـا‌ بافـت ‌پارچـه‌ای ‌نرم،‌ مانـع ‌آسـیب‌ رسـیدن ‌بـه ‌وسـایل ‌حسـاس و‌ آسـیب‌پذیر ‌می‌شـود. بنابراین این بخش از کوله پشتی، ‌بـرای ‌قـرار‌دادن‌ وسـایلی‌ نظیـر‌ تلفـن‌ همـراه،‌ عینـک‌، زیورآلات و غیره ‌مناسب می باشد. محفظـه‌ متوسـط‌ جلویی‌ مناسـب ‌نظم‌ دادن‌ بـه‌ وسـایل‌ کوچـک‌ مثـل پاوربانک، لوازم آرایش، USB، کلیـد ‌و ‌سـوئیچ،‌ خودکار،‌ لوازم ‌التحریر ‌و‌ سـایر ‌موارد‌ مشابه ‌می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,240,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی دانشجویی نیلپر توریستر مدل بوکان(مشکی)

کوله‌پشتی ‌بوکان ‌محصولی جوان‌ پسند اسـت‌ کـه‌ بـا‌ توجـه‌ بـه‌ نیـاز‌ دانشـجوها،‌ دانش‌آمـوزان ‌و بطور کلی افراد ‌جـوان ‌و‌ نوجـوان‌ طراحـی‌ شـده‌ اسـت.‌ داشـتن ‌یـک‌ کولـه‌ لپ‌تـاپ‌ بـا‌ ویژگی‌هـا‌ و‌ ارگونومـی مناسـب ‌می‌تواند ‌حمل ‌وسـایل ‌مـورد ‌نیاز‌ را‌ برای ‌افراد ‌تسهیل ‌کند.‌ حجـم، ‌وزن ‌و ‌ابعـاد ‌مناسـب ‌ایـن ‌کولـه،‌ آن ‌را‌ بـرای‌ سـفرهای‌ درون ‌شـهری،‌ دوچرخـه‌سـواری و استفاده از حمل و نقل عمومی ‌مناسـب‌ می‌کنـد. ‌همچنیـن‌ طراحـی ‌زیبـای ‌محصول‌ بـا‌ گــوشه‌های‌ گـرد‌ و ارگونومیک خود مقاومت بسیار کمی را در ‌مقابـل‌ جریـان‌ هوا‌ ‌ایجاد‌ ‌میکند.

محفظـه‌ جلویـی ‌بـا‌ بافـت ‌پارچـه‌ای ‌نرم،‌ مانـع ‌آسـیب‌ رسـیدن ‌بـه ‌وسـایل ‌حسـاس و‌ آسـیب‌پذیر ‌می‌شـود. بنابراین این بخش از کوله پشتی، ‌بـرای ‌قـرار‌دادن‌ وسـایلی‌ نظیـر‌ تلفـن‌ همـراه،‌ عینـک‌، زیورآلات و غیره ‌مناسب می باشد. محفظـه‌ متوسـط‌ جلویی‌ مناسـب ‌نظم‌ دادن‌ بـه‌ وسـایل‌ کوچـک‌ مثـل پاوربانک، لوازم آرایش، USB، کلیـد ‌و ‌سـوئیچ،‌ خودکار،‌ لوازم ‌التحریر ‌و‌ سـایر ‌موارد‌ مشابه ‌می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,240,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی کار و لپ تاپ نیلپر توریستر مدل تمین(سبز زیتونی)

کوله پشتی تمین بـا ظاهـر زیبـا و بـه روز و همچنیـن ویژگی هـای کاربـردی کـه دارد، مناسـب دانشـجوها، دانش آمـوزان و افـرادی اسـت که نیاز به اسـتفاده مداوم از لپ تاپ دارند و بطور روزانه در حال جابجایی در شهر هستند. داشـتن یـک کولـه لپ تـاپ مناسـب میتوانـد نیـاز افـراد را جهـت حمـل ایـن وسـیله و لـوازم مـورد نیـاز دیگـر فراهم کنـد. تقسـیم بندی های مناسـب در داخـل بخش هـای این کوله پشـتی می توانـد جهـت نظـم دادن بـه وسایل مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,230,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی کار و لپ تاپ نیلپر توریستر مدل تمین(مشکی)

کوله پشتی تمین بـا ظاهـر زیبـا و بـه روز و همچنیـن ویژگی هـای کاربـردی کـه دارد، مناسـب دانشـجوها، دانش آمـوزان و افـرادی اسـت که نیاز به اسـتفاده مداوم از لپ تاپ دارند و بطور روزانه در حال جابجایی در شهر هستند. داشـتن یـک کولـه لپ تـاپ مناسـب میتوانـد نیـاز افـراد را جهـت حمـل ایـن وسـیله و لـوازم مـورد نیـاز دیگـر فراهم کنـد. تقسـیم بندی های مناسـب در داخـل بخش هـای این کوله پشـتی می توانـد جهـت نظـم دادن بـه وسایل مورد استفاده قرار گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,230,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

كوله پشتی لپتاپ نیلپر توریستر مدل پترو (سبز زیتونی)

کوله پشـتی پترو یکی دیگر از محصولات کولـه سـفری نیلپـر میباشـد کـه بـا طراحی فضاهـای انبـارش متعـدد و گوناگـون، توجـه کاربـران را بـه خـود جلـب میکنـد. این ویژگی هـا، کوله پشـتی پترو را برای سـفرهای چنـد روزه تفریحـی و یـا کاری ایـده آل می کند. درب چسبی کوله 112 علاوه بر محافظت از محفظـه اصلـی کولـه پشـتی و همچنین تسـهیل در دسترسی به فضای اصلی، دارای یـک جیـب کوچـک بـر روی آن میباشـد کـه امکان قرارگیری وسایلی که در طول همراهی کــاربری بیشـتری دارد، فــراهم مــیسازد. هم چنیـن زیـر درب اصلـی یک جیـب کوچک قـرار دارد کـه بـرای قرارگیری وسـایل با ارزش ماننـد تلفـن یا کیف پول اسـتفاده می شـود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,950,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

كوله پشتی لپتاپ نیلپر توریستر مدل پترو (مشکی)

کوله پشـتی پترو یکی دیگر از محصولات کولـه سـفری نیلپـر میباشـد کـه بـا طراحی فضاهـای انبـارش متعـدد و گوناگـون، توجـه کاربـران را بـه خـود جلـب میکنـد. این ویژگی هـا، کوله پشـتی پترو را برای سـفرهای چنـد روزه تفریحـی و یـا کاری ایـده آل می کند. درب چسبی کوله 112 علاوه بر محافظت از محفظـه اصلـی کولـه پشـتی و همچنین تسـهیل در دسترسی به فضای اصلی، دارای یـک جیـب کوچـک بـر روی آن میباشـد کـه امکان قرارگیری وسایلی که در طول همراهی کــاربری بیشـتری دارد، فــراهم مــیسازد. هم چنیـن زیـر درب اصلـی یک جیـب کوچک قـرار دارد کـه بـرای قرارگیری وسـایل با ارزش ماننـد تلفـن یا کیف پول اسـتفاده می شـود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,950,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی نیلپر توریستر مدل مایان(خاکستری تیره)

کوله پشتی سفری مایان محصولی جدید از  سبد محصولات باروبنه شرکت نیلپر است که ترکیبی از چمدان سایز کابین و کوله پشتی روزانه می باشد. کوله پشتی سفری مناسب کاربرانی است که می خواهند سبک سفر کنند و فضای مناسب برای قرارگیری وسایل مورد نیاز سفر را در داخل کوله داشته باشند. هنگام خستگی از حمل کوله پشتی بر روی دوش، می توان با باز کردن دسته ترولی آلومینیومی، و با استفاده از چرخ های روان تعبیه شده در قسمت پایینی کوله پشتی، به راحتی آن را بر روی زمین حمل کرده و یا به صورت ایستاده قرار داد.

فضای مخصوص جهت قرارگیری لپ تاپ و تبلت در جیب اصلی کوله پشتی از وسایل داخل آن محافظت می کند. همچنین فضای انبارش تفکیک شده در جیب جلویی امکان قرارگیری و جداسازی سایر وسایل را مهیا می کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 2,820,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی مسافرتی چرخدار با دسته ترولی نیلپر توریستر مدل مایان(مشکی)

کوله پشتی سفری مایان محصولی جدید از  سبد محصولات باروبنه شرکت نیلپر است که ترکیبی از چمدان سایز کابین و کوله پشتی روزانه می باشد. کوله پشتی سفری مناسب کاربرانی است که می خواهند سبک سفر کنند و فضای مناسب برای قرارگیری وسایل مورد نیاز سفر را در داخل کوله داشته باشند. هنگام خستگی از حمل کوله پشتی بر روی دوش، می توان با باز کردن دسته ترولی آلومینیومی، و با استفاده از چرخ های روان تعبیه شده در قسمت پایینی کوله پشتی، به راحتی آن را بر روی زمین حمل کرده و یا به صورت ایستاده قرار داد.

فضای مخصوص جهت قرارگیری لپ تاپ و تبلت در جیب اصلی کوله پشتی از وسایل داخل آن محافظت می کند. همچنین فضای انبارش تفکیک شده در جیب جلویی امکان قرارگیری و جداسازی سایر وسایل را مهیا می کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 2,820,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی کار و لپ تاپ نیلپر توریستر مدل سیبن (طوسی)

در طراحی کوله پشتی لپتاپ سیبن از خطوط منحنی در تناسب با کلیت طرح استفاده شده که موجب گردش چشم در آن شده و ظاهری پویا به آن بخشیده است. دوخت ها ظریف و نخ همرنگ با پارچه می باشد. و در کنار همه اینها جزئیاتی چون  سرزیپ، تگ آرم نیلپر نیز با ظرافت طراحی شده تا در کل محصول دارای ظاهری جذاب و هماهنگ با برند نیلپر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,530,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله پشتی کار و لپ تاپ نیلپر توریستر مدل سیبن (مشکی)

در طراحی کوله پشتی لپتاپ سیبن از خطوط منحنی در تناسب با کلیت طرح استفاده شده که موجب گردش چشم در آن شده و ظاهری پویا به آن بخشیده است. دوخت ها ظریف و نخ همرنگ با پارچه می باشد. و در کنار همه اینها جزئیاتی چون  سرزیپ، تگ آرم نیلپر نیز با ظرافت طراحی شده تا در کل محصول دارای ظاهری جذاب و هماهنگ با برند نیلپر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

قیمت: 1,530,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله لپ تاپ کینگ استار سبز مدل KBP 1230

 • کوله لپ تاپ کینگ استار مدل KBP 1230

  کوله لپ تاپ کینگ استار مدل KBP 1230 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کوله فول لمینت و دارای 3 لایه فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی پورتان،دو خانه و بند تراولی است. اگر برای لپ تاپ 15.6 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت.

  جنس پارچه آستر آن مموری و مشکی رنگ است. در قست داخلی این کیف ضربه گیر فول کاور 5 طرفه پارچه مخمل برای محافظت از لپ تاپ شما وجود دارد. جیب داخلی کوله لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KBP 1230 دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است. لازم به ذکر است که کوله لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KBP 1230 دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد. در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 

قیمت: 950,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1112

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1112

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1112 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کوله فول لمینت و دارای 3 لایه فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی پورتان و دارای دسته چرم است.

اگر برای لپ تاپ 15.7 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت. جنس پارچه آستر آن مموری و کرم رنگ است. جیب داخلی کیف لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KLB 1112 دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است.

لازم به ذکر است که این محصول دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد. در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 • جنس آستر: از جنس مموری و کرم رنگ
 • مناسب برای لپ تاپ‌های 15.7 اینچی
 • دارای ضربه گیر فول کاور 5 طرفه جدا شونده با پارچه مخمل مناسب برای سایز 15.7

 

قیمت: 750,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1130

 • کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1130

  کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1130 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کیف ساتن و فول لمینت 3 لایه ( فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی یورتان ) و دارای دو خانه و بند تراولی است.

  اگر برای لپ تاپ 15.6 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت. جنس پارچه آستر آن مموری و سورمه ای رنگ است. در قست داخلی این کیف ضربه گیر فول کاور 5 طرفه پارچه مخمل برای محافظت از لپ تاپ شما وجود دارد.

  جیب داخلی کیف لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KLB 1130 دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است. لازم به ذکر است که این محصول دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد. در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 

قیمت: 8,500,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1140

 • کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1140

  کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1140 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کوله فول لمینت و دارای 3 لایه فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی پورتان و دارای دسته چرم است.

  اگر برای لپ تاپ 15.6 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت. جنس پارچه آستر آن اشبالت است. جیب داخلی آن دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است.

  لازم به ذکر است که کیف لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KLB 1140 دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد. در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 

قیمت: 1,000,000 تومان
هزینه ارسال: 80,000 تومان

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1101

 • کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1101

  کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1101 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کوله فول لمینت و دارای 3 لایه فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی پورتان است. اگر برای لپ تاپ 15.6 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت.

  جنس پارچه آستر کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1101 مموری و سورمه‌ای رنگ است. جیب داخلی کوله لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KBP 1101 دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است. لازم به ذکر است که این کوله دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد. در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 • جنس مقاوم
 • جیب داخلی: دارای جا کارتی، محفظه لوازم جانبی
 • ضربه گیر فول کاور 5 طرفه جدا شونده با پارچه مخمل مناسب برای سایز 15.6 اینچی

 

هزینه ارسال: 80,000 تومان

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1120

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1120

کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1120 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کوله فول لمینت و دارای 3 لایه فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی پورتان است. دارای دو خانه و همچنین بند تراولی است.

اگر برای لپ تاپ 15.6 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت. جنس پارچه آستر کیف لپ تاپ کینگ استار مدل KLB 1120 مموری و سورمه‌ای رنگ است. جیب داخلی کوله لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KBP 1120 دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است.

لازم به ذکر است که این کوله دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد . در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 • جنس: مقاوم
 • دارای ضربه گیر فول کاور 5 طرفه پارچه مخمل مناسب
 • دارای بند دوشی

 

هزینه ارسال: 80,000 تومان

کوله لپ تاپ کینگ استار مشکی مدل- KBP 1230

 • کوله لپ تاپ کینگ استار مدل KBP 1230

  کوله لپ تاپ کینگ استار مدل KBP 1230 جدیدترین محصول کینگ استار است که با طراحی شیک و زیبایی به بازار عرضه شده است. جنس این کوله فول لمینت و دارای 3 لایه فوم تکسون، الیاف نمد و ابر پلی پورتان،دو خانه و بند تراولی است. اگر برای لپ تاپ 15.6 اینچی خود به دنبال خرید کوله‌ای مناسب هستید شک نکنید که این محصول مناسب شماست. در ادامه به شرح ویژگی‌های بیشتری از آن خواهیم پرداخت.

  جنس پارچه آستر آن مموری و مشکی رنگ است. در قست داخلی این کیف ضربه گیر فول کاور 5 طرفه پارچه مخمل برای محافظت از لپ تاپ شما وجود دارد. جیب داخلی کوله لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KBP 1230 دارای جا کارتی و محفظه لوازم جانبی است. لازم به ذکر است که کوله لپ ‌تاپ کینگ استار مدل KBP 1230 دارای گارانتی داده پرداز رایانه متین است؛ که شامل ایرادات ناشی از دوخت و یراق آلات در دوره گارانتی 1 ساله، تعمیر و در صورت لزوم تعویض می‌گردد. در مجموع اگر می‌خواهید کوله‌ای مناسب برای لپ تاپ خود داشته باشید این محصول کینگ استار با توجه به ویژگی‌هایی که دارد انتخاب مناسبی است.

 

هزینه ارسال: 80,000 تومان

كوله پشتی لپتاپ نیلپر توریستر مدل پترو (سورمه ای)

کوله پشـتی پترو یکی دیگر از محصولات کولـه سـفری نیلپـر میباشـد کـه بـا طراحی فضاهـای انبـارش متعـدد و گوناگـون، توجـه کاربـران را بـه خـود جلـب میکنـد. این ویژگی هـا، کوله پشـتی پترو را برای سـفرهای چنـد روزه تفریحـی و یـا کاری ایـده آل می کند. درب چسبی کوله 112 علاوه بر محافظت از محفظـه اصلـی کولـه پشـتی و همچنین تسـهیل در دسترسی به فضای اصلی، دارای یـک جیـب کوچـک بـر روی آن میباشـد کـه امکان قرارگیری وسایلی که در طول همراهی کــاربری بیشـتری دارد، فــراهم مــیسازد. هم چنیـن زیـر درب اصلـی یک جیـب کوچک قـرار دارد کـه بـرای قرارگیری وسـایل با ارزش ماننـد تلفـن یا کیف پول اسـتفاده می شـود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

هزینه ارسال: 80,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید