• انتخاب واحد پول:

كوله پشتی لپتاپ نیلپر توریستر مدل پترو (سبز زیتونی)

وضعیت موجودی موجود
9 رای
قیمت: 1,900,000 تومان

کوله پشـتی پترو یکی دیگر از محصولات کولـه سـفری نیلپـر میباشـد کـه بـا طراحی فضاهـای انبـارش متعـدد و گوناگـون، توجـه کاربـران را بـه خـود جلـب میکنـد. این ویژگی هـا، کوله پشـتی پترو را برای سـفرهای چنـد روزه تفریحـی و یـا کاری ایـده آل می کند. درب چسبی کوله 112 علاوه بر محافظت از محفظـه اصلـی کولـه پشـتی و همچنین تسـهیل در دسترسی به فضای اصلی، دارای یـک جیـب کوچـک بـر روی آن میباشـد کـه امکان قرارگیری وسایلی که در طول همراهی کــاربری بیشـتری دارد، فــراهم مــیسازد. هم چنیـن زیـر درب اصلـی یک جیـب کوچک قـرار دارد کـه بـرای قرارگیری وسـایل با ارزش ماننـد تلفـن یا کیف پول اسـتفاده می شـود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.

كوله پشتی لپتاپ نیلپر توریستر مدل پترو (سبز زیتونی)

در دنیـای امروز بسـیاری از افـراد در طول روز بـه چندیـن فعالیت مختلـف میپردازند. عـده ای صبـح را سـر کار میرونـد و در شـب بـه فعالیت هایـی همچـون ورزش و یـا حتـی کلاسهـای آموزشـی میپردازنـد. ایـن مجمـوعه از فعالیتهـا نیازمنـد یـک همـراه کارآمـد، بـا قابلیـت انبـارش و نظم دهـی بـه وسـایل میباشـد. کوله پشـتی پتـرو انتخاب مناسبی برای این افراد است.

کوله پشـتی پترو یکی دیگر از محصولات کولـه سـفری نیلپـر میباشـد کـه بـا طراحی فضاهـای انبـارش متعـدد و گوناگـون، توجـه کاربـران را بـه خـود جلـب میکنـد. این ویژگی هـا، کوله پشـتی پترو را برای سـفرهای چنـد روزه تفریحـی و یـا کاری ایـده آل می کند. درب چسبی کوله 112 علاوه بر محافظت از محفظـه اصلـی کولـه پشـتی و همچنین تسـهیل در دسترسی به فضای اصلی، دارای یـک جیـب کوچـک بـر روی آن میباشـد کـه امکان قرارگیری وسایلی که در طول همراهی کــاربری بیشـتری دارد، فــراهم مــیسازد. هم چنیـن زیـر درب اصلـی یک جیـب کوچک قـرار دارد کـه بـرای قرارگیری وسـایل با ارزش ماننـد تلفـن یا کیف پول اسـتفاده می شـود.

محفظـه اصلـی کولـه عـلاوه بـر محـل قرارگیـری لپتـاپ و تبلـت، فضای مناسـبی جــهت قرارگیـری سایــر وسـایل میباشـد. لپتاپ 16 اینچی مک، 15.6 اینچی معمولی و همچنیــن تــبلت 10.1 اینچـی مناســب قرارگیـری در محفظـه مخصـوص بـه خـود میباشند.